Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

AGION, voluit Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, is één van de entiteiten die samen de Vlaamse onderwijsadministratie vormen.

Personeelsleden
Beleidsdomein
Beleidsdomein onderwijs & vorming
Raad van bestuur

AGION is een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap dat wordt aangestuurd door een raad van bestuur met 17 leden.

Stemgerechtigde leden
Raad van bestuur taken
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:
 • het opstellen van de
  begroting
 • het opstellen van het ondernemingsplan
 • het goedkeuren van subsidiedossiers, exclusief de aanvragen voor de verschillende afwijkende subsidieprocedures (nl. de verkorte procedure, spoedprocedure en kleine verhogingen)
De afgevaardigd bestuurder heeft de volgende bevoegdheden:
 • het dagelijks bestuur met onder andere
  • het personeelsbeleid
  • het financieel beleid
  • het beheer van de eigen infrastructuur
  • de communicatie
 • de coördinatie, sturing en regie van de publiekprivate samenwerking inzake schoolinfrastructuur (DBFM ‘Scholen van Morgen’, projectspecifieke DBFM)
AGION
AGION

Subsidieert:

 • de aankoop
 • de nieuwbouw
 • de verbouwing
 • de eerste uitrusting van schoolgebouwen voor het niet-hoger onderwijs.

Zorgt voor:

de coördinatie, de stimulering en de betoelaging van de scholen die deelnemen aan het DBFM-project ‘Scholen van Morgen’

Doet aan:

 • kennisopbouw rond schoolinfrastructuur
 • sensibilisering, advisering en ondersteuning van schoolbesturen op het vlak van kwaliteitsvolle scholenbouw

De realisatie van schoolinfrastructuur is niet het verhaal van AGION alleen. Het agentschap zet met verschillende partners netwerken op, sluit samenwerkingsverbanden af of zet aangegane engagementen verder.